Blog pedagoga

Kilka słów o wstępie do pomocy dziecku – współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

W wypadku gdy rodzice dostrzegają u swojego dziecka trudności związane m. in. z koncentracją uwagi, skupieniem, zapamiętywaniem, nauką szkolną, słabą pamięcią itp., a pomimo podejmowanych działań sytuacja nie ulega poprawie (co ma często odzwierciedlenie w wynikach osiąganych z poszczególnych przedmiotów – w tym zwykle języka polskiego, matematyki, języków obcych) – może świadczyć to o trudnościach, u których podstaw leżą przyczyny wymagające specjalistycznej diagnozy.

W szkole w rozpoznaniu wymienionych trudności rodzicom pomóc mogą nauczyciele uczący dziecko – w tym przede wszystkim wychowawca, polonista, matematyk, nauczyciel języka obcego.  Pierwszym krokiem jaki warto wykonać jest konsultacja z wychowawcą i nauczycielami, następnie skorzystać można również z pomocy pedagoga szkolnego. W sytuacji utrzymujących się trudności należy rozważyć udanie się na badania z dzieckiem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie współpracuje bezpośrednio z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie (ul. Rejtana 3). Istnieją dwie możliwości przekazania dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia badań w Poradni. Rodzice sami mogą złożyć wniosek w Poradni dot. dostrzeganych trudności i potrzeb. Mogą także własnoręcznie podpisany wniosek złożyć w szkole i wówczas dokumenty przekazywane są przez szkołę. Do wniosku rodziców o badanie dołączana jest opinia wychowawcy o uczniu oraz opinia polonisty o uczniu. Po przeprowadzonych badaniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej osoby, które przeprowadziły badania (zwykle jest to pedagog i psycholog) na podstawie stwierdzonych trudności i ich przyczyn wydają opinię o uczniu w której zawarte są między innymi zalecenia dla szkoły i zalecenia dla rodziców, które pomóc mają w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.  Dobrze jest,  jeśli rodzice po otrzymaniu opinii złożą ją do szkoły –wówczas na tej podstawie możliwa będzie dalsza organizacja pomocy dziecku między innymi poprzez realizację zawartych w opinii wskazówek.

Należy pamiętać iż opinie o specyficznych trudnościach w nauce (m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia) wydawane są od IV klasy SP.  Opinie wydane w klasach I-III mogą zawierać informacje m.in. dot. ryzyka specyficznych trudności w kolejnych latach.

Aktualny wniosek o badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przeznaczony do wypełnienia przez rodziców znajdziecie Państwo na stronie:

http://ppp2.rzeszow.pl/druki-do-pobrania/viewcategory/5-druki

Druki uzyskać można także u pedagoga szkolnego.

Zamknij