Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

W dzisiejszym wpisie opiszę najważniejsze informacje dotyczące kwestii związanych z orzeczeniami o potrzebie indywidualnego nauczania wydawanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie, która bezpośrednio współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 25 w Rzeszowie.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

W wypadku poważnych trudności zdrowotnych dziecka rodzice mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu starań o wydanie przez Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokumentu zwanego „Orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania”.

Czym jest „Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania”?

Jest dokumentem wydawanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 ( dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 z oddziałami gimnazjum) ze względu na stan zdrowia ucznia utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły. W zależności od okoliczności dokument ten wydawany jest na konkretny okres – np. roku szkolnego.

Jakie kroki należy podjąć?

W wypadku konkretnych trudności zdrowotnych, które wiązać mogą się z różnymi obszarami funkcjonowania człowieka należy zawsze pamiętać o tym, aby przechowywać dokumentację medyczną w której zwykle zawarte są najważniejsze informacje obrazujące historię choroby i funkcjonowania.

Podczas wizyty u lekarza (przede wszystkim specjalisty u którego prowadzone jest leczenie w związku z konkretnymi trudnościami) należy poprosić specjalistę o wypełnienie dodatkowego druku, który potrzebny jest do złożenia pełnej dokumentacji w Poradni w celu ubiegania się o stwierdzenie potrzeby indywidualnego nauczania. Jest to zaświadczenie lekarskie (link do druku: http://ppp2.rzeszow.pl/druki-do-pobrania/finish/5-druki/155-zaswiadczenie-lekarskie). W wypadku gdy lekarz (specjalista) stwierdzi realną konieczność objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem wypełnia on wymieniony uprzednio druk.

Następnie rodzice powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 wraz z kompletem dokumentów. Będą to: posiadana dokumentacja medyczna, uzupełnione zaświadczenie lekarskie, wniosek do Zespołu Orzekającego (http://ppp2.rzeszow.pl/druki-do-pobrania/finish/5-druki/154-wniosek-do-poradni-na-zespol-orzekajacy) warto mieć także uzupełnioną przez wychowawcę opinię szkoły o uczniu.

Następnie Zespół Orzekający podczas organizowanych w Poradni zebrań wydaje decyzję o wydaniu Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Gdy rodzice otrzymają dokument z Poradni – powinni przekazać go jak najszybciej szkole, aby Dyrektor mógł rozpocząć działania związane z organizacją zajęć w ramach indywidualnego nauczania.

Należy pamiętać, że aktualnie Poradnia wydaje orzeczenia na podstawie których uczniowie mogą realizować nauczanie indywidualne tylko na terenie domu. Zwrócić należy zatem uwagę na to, aby pomóc dzieciom w podtrzymywaniu kontaktów rówieśniczych tak ważnych w okresie ich uczęszczania do Szkoły Podstawowej. Decydując się na indywidualne nauczanie rodzice powinni być także świadomi co do znacznie mniejszej liczby godzin realizowanej nauki w ramach „indywidualnego nauczania” w stosunku do uczęszczania na zajęcia z klasą – Odbywanie zajęć w ramach indywidualnego nauczania wiązać się będzie musiało więc z dodatkową pracą dziecka w celu pełnego przyswajania wiedzy zgodnej z planami nauczania. Pamiętać należy jednak, że w trudnych, losowych sytuacjach nauczanie indywidualne jest jedną z form pomocy, które mają szansę wpłynąć na prawidłowe i dobre funkcjonowanie dzieci w dalszym życiu, a na tym powinno zależeć nam najbardziej.

 

Szczegółowe informacje związane z prawnymi aspektami dotyczącymi indywidualnego nauczania znajdziecie Państwo w Rozporządzeniu MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616).

 

 

 

Zamknij