Szanowni Państwo!

 

Przypominamy harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

W terminie głównym:

1.język polski –25 maja 2021 r. (wtorek)–godz. 9:00

2.matematyka –26 maja 2021 r.(środa) –godz. 9:00

3.język obcy nowożytny –27 maja 2021 r.(czwartek) –godz.9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:

arkusz standardowy     przedłużenie czasu

język polski                    120 minut             do 180 minut

matematyka                  100 minut             do 150 minut

język obcy nowożytny   90 minut               do 135 minut

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 

Podczas egzaminów uczniów obowiązuje strój galowy.

W dniu 25 i 26 maja uczniowie piszący w sali gimnastycznej przychodzą do szkoły wejściem od boiska o godz. 8.30, pozostali przychodzą – o godz. 8.40.

W dniu 27 maja uczniowie piszący w salach: 301, 306, 308, 312, 316 przychodzą do szkoły wejściem od boiska o godz. 8.30, pozostali przychodzą – o godz. 8.40.

 

  1. zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie) są takie jak na egzaminie próbnym (instrukcja znajdzie się na 1 lub 2 stronie arkusza egzaminacyjnego)
  2. obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali (grozi unieważnieniem egzaminu)
  3. konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu (grozi unieważnieniem egzaminu).

 

Rodzice informują do końca kwietnia dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawców klas o chorobie ucznia (np. alergia, astma) wywołującej objawy podobne do objawów związanych z COVID-19. Musi być o tym poinformowana komisja egzaminacyjna, aby nie wykluczyć ucznia z egzaminu na podstawie tych objawów.

Jeżeli ze względów zdrowotnych (całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, zaawansowane schorzenia neurologiczne układu oddechowego lub krążenia przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia) uczeń nie może zasłaniać ust i nosa maseczką, rodzice ucznia przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż 18 maja 2021 r.

Uczeń taki przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej.

Ze względów organizacyjnych, związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym, zaplanowano dużą liczbę sal podczas egzaminów, zapewniając niezbędne odległości pomiędzy zdającymi oraz osobami nadzorującymi egzamin.

 

Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

  1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych)
  2. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki –linijkę.

Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających.

 

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

 

Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć zdającym kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj.

a)obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną

b)zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

c)niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania(zakrywanie ust zgięciem łokcia)

d)zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.

 

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

 

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.

 

Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu).

 

Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany.

 

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku,

 

Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

 

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych.

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

 

Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego(na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL –serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

Po zakończonym egzaminie uczniowie bez zwłoki udają się do swoich domów (nie spotykają się ze sobą, aby omówić zadania egzaminacyjne, ze względu na obowiązujący reżim sanitarny).

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasistów w br. szkolnym znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210419%20E8%20Informacja%20AKT_2.pdf  (Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA2)

Prosimy o zapoznanie się z nią, gdyż zawiera bardzo dużo istotnych informacji o egzaminie (Wytyczne związane z pandemią znajdują się w zał. 17. Należy się z nimi zapoznać.)

Najważniejsze fragmenty z tych dokumentów zostały przedstawione i zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Dziękuję za uwagę

Elżbieta Gwardecka