Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/ 2019

W dniu 19 września 2018 r. Rodzice uczniów klas I – VIII i gimnazjum dokonali wyboru członków Rady Rodziców. W głosowaniu wybrano następujące osoby:
Urszula Sobol – przewodnicząca.
Jolanta Kwiatkowski – zastępca przewodniczącej.
Katarzyna Kolasa 
Honorata Mnich 
Rafał Grela 

 

Sprawozdanie nr 1

W dniu 20 września 2017 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 40 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania zostało wybrane Prezydium Rady na rok 2017/2018 w składzie:

Urszula Sobol – przewodnicząca
Jolanta Kwiatkowski – zastępca
Katarzyna Kolasa – skarbnik
Rafał Grela – sekretarz
Honorata Mnich

Kontakt email:  radarodzicowsp25@gmail.com

Na zebraniu Rada Rodziców większością głosów uchwaliła wysokość składki na Radę Rodziców na rok 2017/2018 w kwocie 10 zł – od każdego ucznia.

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

 

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 2001r. oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. Nr 80, Poz.542.

zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym
w dniu 26 października 2016 roku

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Szkoła, rozumie się przez to Szkołę Podstawową Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.
2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Rada Rodziców, rozumie się przez to Radę Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.
3. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Fundusz, rozumie się przez to Fundusz Pomocy Szkole gromadzony oraz rozporządzany przez Radę Rodziców, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
4. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły.
5. Rada Rodziców jest samorządnym organem Szkoły, współdziałającym z Dyrektorem
6. Szkoły Podstawowej nr 25, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

§ 2. Cele działalności Rady Rodziców.

1. Wspieranie procesu nauczania, wychowania oraz opieki, zgodnie z potrzebami SP 25
2. Ścisła współpraca z Dyrektorem SP 25 w Rzeszowie, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi na terenie SP nr 25 w zakresie realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby Szkoły, zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej.

§ 3. Kompetencje Rady Rodziców.

1. Występowanie do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. Programu Wychowawczego Szkoły.
 2. Programu Profilaktyki Szkoły.

3. Opiniowanie:

 1. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 2. projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie,
 3. szkolnego zestawu podręczników i szkolnego zestawu programów nauczania,
 4. projektu organizacji pracy Szkoły,
 5. opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

4. Gromadzenie funduszu z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i przeznaczać ich na wspieranie działalności statutowej Szkoły zgodnie z regulaminem.
5. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym.

§ 4. Struktura Rady Rodziców, tryb powoływania i odwoływania jej członków, zasady działania

1. W każdym roku szkolny, na pierwszych zebraniach rodziców, wybierany jest w trybie wyborów niejawnych jeden członek Klasowej Rady Rodziców spośród rodziców uczniów uczęszczających do danego oddziału.
2. Osoba, która uzyska największą ilość głosów i wyrazi zgodę zostaje przewodniczącym Klasowej Rady Rodziców i jednocześnie członkiem Rady Rodziców Szkoły.
3. Pozostali członkowie Klasowej Rady Rodziców pełnią po uzgodnieniu między sobą inne funkcje wg uznania rodziców np. sekretarza, skarbnika i in.
4. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli każdego oddziału Szkoły, powoływanych przez Klasową Radę Rodziców, w trybie określonym § 4.2. niniejszego regulaminu, na początku każdego roku szkolnego.
5. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Dyrektor SP Nr 25 w Rzeszowie, wybiera spośród swoich członków, drogą wyborów jawnych:

 1. przewodniczącego – osoba, która uzyska największą liczbę głosów,
 2. zastępcę przewodniczącego,
 3. sekretarza,
 4. skarbnika.

6. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, od momentu powołania do momentu ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
7. Zebrania Rady Rodziców są zwoływane przynajmniej cztery razy w roku szkolnym. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć Dyrektor SP Nr 25 w Rzeszowie.
8. W sprawach szczególnej wagi Rada Rodziców ma prawo do zwołania ogólnego zebrania rodziców.
9. W ciągu trwania roku szkolnego można dokonać wymiany 1/3 składu Rady. Odwołać członka Rady Rodziców można na podstawie wniosku złożonego do Rady Rodziców przez: innego członka Rady Rodziców lub Klasową Radę Rodziców. Powodem odwołania mogą być: naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego regulaminu, działania na szkodę Szkoły, drastyczne naruszenie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego, nie uczestniczenie lub bierna postawa w pracach Rady Rodziców.
10. Odwołanie członka Rady Rodziców następuje w wyniku głosowania na zebraniu Rady Rodziców.
11. Odwołanie członka Rady Rodziców jest automatyczne w momencie zakończenia edukacji w Szkole ucznia będącego pod opieką prawną członka Rady Rodziców.
12. Na miejsce odwołanego członka Rady Rodziców powołuje się nowego, w trybie określonym w ust.2 § 4 niniejszego regulaminu.

§ 5. Gromadzenie środków finansowych.

1. Fundusz Rady Rodziców powstaje w wyniku corocznych dobrowolnych wpłat pieniężnych od rodziców oraz działań Rady Rodziców w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych od innych instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, działań niemających charakteru działalności gospodarczej, a przynoszących dochód.
2. Decyzję o wysokości rocznej kwoty wpłat finansowych od rodziców oraz terminów jej regulowania, podejmuje Rada Rodziców.
3. Indywidualne wpłaty na Fundusz można dokonywać u przedstawiciela klasowej Rady Rodziców, który wpłaca środki na konto szkoły z dopiskiem Rada Rodziców.
4. Środkami finansowymi dysponuje Prezydium Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Rzeszowie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców bądź na jej wniosek.
5. Radę Rodziców reprezentują Przewodniczący , Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik.
6. Upoważnia się do składania przez Wymienione w p.5 osoby do podpisów w imieniu Rady Rodziców. Do składania oświadczeń woli Rady wymagana jest obecność co najmniej dwóch podpisów.

§ 6. Wykorzystanie środków finansowych.

1. Środki finansowe przekazane szkole przez Radę Rodziców wykorzystywane są przede wszystkim do tworzenia warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój Szkoły.
2. Środki finansowe przekazane szkole przez Radę Rodziców mogą być wykorzystane w formie bezpośredniej lub pośredniej pomocy materialnej uczniom poprzez:

 1. zakup podręczników i pomocy szkolnych,
 2. nagradzanie uczniów za osiągnięcie w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach sportowych oraz za współzawodnictwo indywidualne i klasowe,
 3. nagradzanie za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,
 4. wspieranie imprez pozalekcyjnych organizowanych w Szkole i przez Szkołę,
 5. poniesienie wydatków poprawiających warunki i skuteczność pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej,
 6. finansowanie innych wydatków wynikających z działalności Statutowej Szkoły.

3. Wszystkie wydatki poniesione z Funduszu Rady Rodziców rozpatrywane są na zebraniach Rady Rodziców i wymagają uzyskania większości do ich akceptacji.

§ 7. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.

1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.
2. Listy uczestników posiedzenia ustala przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane. Za protokół z posiedzenia odpowiada sekretarz.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Zapisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 26 października 2016 roku.
2. Z datą obowiązywania zapisów niniejszego regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego regulaminu Rady Rodziców.
3. Przewodniczący Rady Rodziców jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia, podać niniejszy regulamin do wiadomości ogółu rodziców.

Rada Rodziców

Zamknij