W dniu 24 września 2018 r. odbyły się wybory władz Samorządu Uczniowskiego. Udział w wyborach wzięło 14 uczniów. Po przeliczeniu głosów ustalono następujący skład SU:

Przewodniczący SU:
Szymon Szczepanik kl.3gb

Zastępcy przewodniczącego SU:
Angelika Gil kl. 7b
Anna Górak kl. 8c

Sekcja kulturalna:
Szymon Szczepanik kl.3gb
Angelika Gil kl. 7b
Anna Górak kl. 8c

Sekcja dekoracyjna:
Klaudia Selwa kl. 8b
Agnieszka Słapińska kl. 8b
Izabela Betleja kl. 3gc
Natalia Nowak kl. 3gc
Kamila Dobek kl.7b
Weronika Teter kl. 7d

Sekcja porządkowa:
Urszula Mnich kl. 3gd
Zuzanna Kycia kl. 3gd
Aleksandra Lampart kl. 3ga
Dawid Strużyna kl. 7a
Paulina Markiewicz kl. 8a

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Joanna Dworak, Kamila Lew, Agata Zabratyńska

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W RZESZOWIE

 Podstawa prawna:

 1. Prawo Oświatowe – ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017 poz. 59).
 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.

I  Postanowienia ogólne:

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie, co oznacza, że każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego.
 2. Organem Samorządu Uczniowskiego na forum Szkoły jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
 3. Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 4. Uczniowie poszczególnych oddziałów są członkami oddziałowych Samorządów Uczniowskich.
 5. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

II  Prawa Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd ma prawo do przedstawiania radzie szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Prawo do korzystania z radiowęzła szkolnego.
 2. Prawo do korzystania ze sprzętu szkolnego (np. w celu wydawania gazety szkolnej).
 3. Prawo do podejmowania działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa niniejszy regulamin (pkt. IX).

III  Obowiązki Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie uczniów całej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie na uroczystościach szkolnych i międzyszkolnych, a także środowiskowych, lokalnych itp.
 2. Uczestniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami oraz między uczniami, a nauczycielami.
 3. Współpraca z innymi organami Szkoły: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
 4. Dokumentowanie swojej działalności.
 5. Prowadzenie rozliczeń finansowych.

 IV  Inne zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. Pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki.
 3. Opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Współdziałanie z Organami Szkoły w rozwijaniu u uczniów zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych oraz organizowanie im wypoczynku i rozrywki.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz oddziału i Szkoły.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w Szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 7. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar.
 8. Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
 9. W zakresie jednolitego stroju uczniów Samorząd Uczniowski:
 • może wnioskować do Dyrektora o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku jego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły;
 • opiniuje wzór jednolitego stroju;
 • opiniuje decyzję Dyrektora o wprowadzeniu lub zniesieniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;

V  Sposób uchwalania, zatwierdzania i wprowadzania zmian do regulaminu:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany i zatwierdzany na pierwszym walnym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego.

VI  Skład władz Samorządu Uczniowskiego

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w którego skład wchodzą: przewodniczący oraz dwóch zastępców przewodniczącego.
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego tworzona przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz uczniów, którzy zgłosili się i zostali zatwierdzeni przez opiekuna Samorządu jako kandydaci w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być podzieleni na sekcje: dekoracyjną, kulturalną i porządkową oraz redakcja Gazetki Szkolnej*.

 VII  Ordynacja wyborcza do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

 1. W wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie wyróżniający się dobrym zachowaniem, zgodnym ze szkolnymi normami, prezentujący dobrą frekwencję.
 2. Wybory poprzedzone są tygodniową kampanią wyborczą.
 3. Kandydat na przewodniczącego szkoły musi mieć opracowany program wyborczy przedstawiony na plakacie ze zdjęciem i hasłem wyborczym.
 4. Wybory odbywają się we wrześniu, a ich datę wyznacza opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 5. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
 6. Komisję Wyborczą tworzą mężowie zaufania wytypowani na pierwszym walnym zgromadzeniu oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego i jego zastępcy.
 7. Wyniki wyborów ogłaszane są najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wyborów.
 8. Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane do Komisji Wyborczej do jednego dnia od ogłoszenia wyników.
 9. Komisja Wyborcza rozpatruje uwagi do trzech dni od daty wpłynięcia.
 10. Wybory są rozstrzygane zwykłą większością głosów.

VIII  Odwoływanie członków Rady Samorządu Uczniowskiego:

 1. Przedstawiciel Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany na wniosek: uczniów, Dyrektora Szkoły, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej lub co najmniej połowy pozostałych przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego z następujących powodów:
 • niewypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji;
 • działanie niezgodne z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego lub Statutem Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie;
 • ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji;
 • wykorzystanie pełnionej funkcji dla własnych celów;
 • wypełnianie obowiązków związanych z pełnioną funkcją kosztem zajęć lekcyjnych;
 • działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, Samorządu Uczniowskiego lub innych organów Szkoły;
 • zachowanie niezgodne z normami Szkoły.
 1. Zasadność odwołania rozpatruje się na zebraniu, w którym uczestniczą: przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektor Szkoły.
 2. Odwołanie odbywa się w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku odwołania przewodniczącego, jego funkcję przejmuje zastępca.

IX  Sposób podejmowania decyzji:

 1. Decyzje podejmowane są na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego zwoływanego na wniosek przewodniczącego, zastępcy lub opiekuna.
 2. Wszelkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Decyzje przedstawiane są Dyrektorowi Szkoły przez przewodniczącego Szkoły lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

X  Sposób uzyskiwania i wydawania dochodów:

 1. Samorząd Uczniowski uzyskuje dochody z:
 • organizacji imprez szkolnych: sprzedaży biletów na dyskotekę, loterii fantowych itp.;
 • ze zbiórki surowców wtórnych;
 • ze środków przekazywanych przez sponsorów;
 • z dobrowolnych składek uczniów.
 1. Decyzję o wydawaniu dochodów podejmuje się na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego.

XI  Dokumentacja działalności:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 2. Dokumentacja działań podejmowanych przez Samorząd Uczniowski w postaci relacji w „aktualnościach” na stronie internetowej szkoły.
 3. Roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego (pkt. XIII) oraz sprawozdanie z realizacji zadań.
 4. Rozliczenia finansowe.
 5. Gazetka Szkolna*.

XII Powoływanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 1. Każdy nauczyciel może kandydować na stanowisko opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. Uczniowie wybierają opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli uczących w klasach 4-7 oraz w oddziałach gimnazjalnych.
 3. Głosowanie odbywa się większością głosów uczniów klas 4-7 oraz oddziałów gimnazjalnych.

XIII Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
 2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ściśle współpracuje z Dyrektorem Szkoły.
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami, a nauczycielami.

XIII  Plan pracy Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z planem ustalonym na pierwszym zebraniu.
 2. Propozycje planu mogą być zgłaszane przez każdego członka zebrania.
 3. Plan ustalany jest po dyskusji w wyniku głosowania większością głosów.

XIV  Przypisy końcowe:

 1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich, nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 4. Wszelkie sugestie uczniów uczących się w Szkole Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie, dotyczące pracy Samorządu Uczniowskiego, powinny być wrzucane do skrzynki kontaktowej Samorządu Uczniowskiego, znajdującej się na korytarzu szkolnym. Te rozpatrywane będą podczas zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego.
Zamknij