Opłata za obiady za miesiąc czerwiec wynosi: 56zł

Proszę o dokonywanie wpłat w dniach od 1 do 7 czerwca 2021r.
NR KONTA: 92 1020 4391 0000 6702 0187 6747                                                       
Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Starzyńskiego 17
35-508 Rzeszów
W tytule: Nazwisko, Imię dziecka oraz klasa.

Proszę o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc oraz niedokonywanie odliczeń.  

W przypadku rezygnacji z obiadów w miesiącu czerwcu należy zgłosić telefonicznie pod numer tel. 17 748 3571 lub wypełnić kartę rezygnacji z obiadów (do pobrania ze strony-zakładka stołówka) i złożyć w sekretariacie szkoły.

Intendent:  Marta Niemiec

HARMONOGRAM SPOŻYWANIA OBIADÓW KLASY 1-3

HARMONOGRAM SPOŻYWANIA OBIADÓW KLASY 4-8

JADŁOSPIS 14-18.06 2021


Procedury dla uczniów podczas spożywania posiłków
w stołówce szkolnej w związku z występowaniem COVID-19:
 

 1) Przed wejściem do jadalni znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
 2) Uczniowie korzystający z posiłków, przed przyjściem do stołówki szkolnej, myją ręce mydłem albo dezynfekują.
3) Przy stolikach konsumują uczniowie z rówieśnikami z danej klasy. Obowiązuje zakaz przemieszczenia się między stolikami.
4) Do stołówki mogą wchodzić tylko uczniowie zapisani na obiad
5) Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków. Obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie grafiku żywieniowego.
6) Do stołówki nie wnosi się plecaków, należy je pozostawić w salach lekcyjnych lub korytarzu przed jadalnią.
7) Przy wejściu do jadalni będzie sprawdzana lista uczniów uprawnionych do spożywania obiadów.
8) Wykaz uczniów zapisanych na obiady znajduje się u wychowawców klas oraz intendenta.
9) Zalecamy, aby podczas pobytu w jadalni uczniowie przebywali w maseczkach, zdejmują je podczas posiłku.

Z poważaniem
dyrektor szkoły Bożena Zięba.

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej

Warunkiem korzystania ze stołówki  jest złożenie pisemnej deklaracji korzystania z obiadów (jednorazowo na cały rok szkolny).
Rodzice uczniów korzystających z dofinansowania przez MOPS dostarczają decyzję o przyznaniu obiadów do sekretariatu szkoły.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy wypełnić druk rezygnacji i złożyć w sekretariacie szkoły.

Klasy1-3 przyprowadza na obiad wychowawca klasy w czasie lekcji według harmonogramu. Klasy od 4 do 8 korzystają z obiadu klasami w czasie przerw według harmonogramu.
Do stołówki mogą wchodzić tylko uczniowie zapisani na obiad.

Lista uczniów zapisanych na obiady będzie dostępna u wychowawców klas oraz sprawdzana przy wejściu do stołówki.
Uczniowie, którzy są nieobecni w danym dniu w szkole nie mogą korzystać z obiadów (należy zgłosić odpis).

Cena za jeden obiad ( pierwsze i drugie danie) w roku szkolnym 2020/2021 wynosi  3,50zł. Kwota opłaty za dany miesiąc zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń stołówki  oraz na stronie internetowej szkoły.

Brak opłaty za posiłki będzie skutkował wykreśleniem ucznia z listy stołujących się, od dnia 1-go następnego miesiąca. Nieobecność ucznia należy zgłosić telefonicznie intendentowi  (17 748 3571) dnia poprzedniego.  Zwrotu odpisów za niewykorzystane obiady w danym miesiącu dokonuje się w ostatnim dniu danego miesiąca przelewem na konto rodziców.
Karta zgłoszenia i druk rezygnacji umieszczone są na stronie internetowej w zakładce „stołówka”.

Intendent:    Marta Niemiec  tel.  17 748 3571 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY


KARTA REZYGNACJI UCZNIA Z OBIADÓW

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

ANEKS 1

ANEKS 2