INFORMACJA

Kwota opłaty za miesiąc CZERWIEC wynosi 36,00 zł.

TERMINY WPŁAT

PRZELEW: w dniach 1 do 6 czerwca 2019 r.
NR KONTA 92 1020 4391 0000 6702 0187 6747 
Szkoła Podstawowa Nr 25 
Ul. Starzyńskiego 17 
35-508 Rzeszów 
W tytule: Nazwisko, Imię dziecka oraz klasa.

GOTÓWKA 
4 czerwca 2019 r. – godz. 7.30-10.00 oraz 13.00-15.00

Lista zgłoszonych odpisów przez rodziców oraz wychowawców (wycieczki) będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok stołówki w ostatnich dniach miesiąca maja. Proszę o sprawdzenie kwoty oraz prawidłowe odliczenie od wpłaty za czerwiec.

W związku z zakończeniem roku szkolnego proszę o wpłaty w nieprzekraczającym terminie od 1 do 6 czerwca.  

Karty zapisu na obiady na nowy rok szkolny 2019/2020 zostaną rozdane uczniom razem z bloczkami obiadowymi na miesiąc czerwiec w dniach 29, 30 maja.  Proszę o wypełnienie oraz złożenie u wychowawców klas w terminie do 7 czerwca.

Uczniowie, którzy chcą zrezygnować z obiadów w miesiącu czerwcu proszeni są o złożenie „karty rezygnacji z obiadów”w sekretariacie szkoły.

Intendent: Marta Niemiec tel. 17 7483571

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Warunkiem korzystania ze stołówki od 1 lutego 2019 r. jest złożenie pisemnej deklaracji korzystania z obiadów (jednorazowo na cały rok szkolny).
Bloczki obiadowe intendent przekaże wychowawcom klas na podstawie wypełnionych kart zgłoszeniowych w ostatnich dniach poprzedniego miesiąca.
Wpłaty za obiady należy dokonywać od 1 do 6 dnia miesiąca, którego dotyczą, a nie w miesiącu poprzedzającym. Wpłaty, które wpłyną na konto szkoły wcześniej, będą zwracane na konto rodzica.
Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń stołówki szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
Wpłat należy dokonywać przelewem na konto szkoły
NOWY NUMER 92 1020 4391 0000 6702 0187 6747
lub gotówką w wyznaczonym terminie.
Brak opłaty za posiłki będzie skutkował wykreśleniem ucznia z listy stołujących się, od dnia 1-go następnego miesiąca o czym zostanie poinformowany rodzic. Informację o rezygnacji z obiadów należy zgłosić intendentowi najpóźniej dwa dni przed końcem miesiąca, w którym spożywane są posiłki. Odpisy. Nieobecność ucznia należy zgłosić telefonicznie intendentowi (17 748 3571) najpóźniej dnia poprzedniego. W przeciwnym razie nie będzie można dokonać odliczenia. Odpisów za niewykorzystane obiady w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu, jeśli zostały spełnione ww. warunki. Kwoty odpisu zostaną podane na tablicy ogłoszeń obok stołówki. Karta zgłoszenia i druk rezygnacji umieszczone są na stronie internetowej.
PROSIMY O TERMINOWE ORAZ PRAWIDŁOWE UISZCZANIE OPŁAT ZA OBIADY

Intendent
Marta Niemiec


KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY


KARTA REZYGNACJI UCZNIA Z OBIADÓW

JADŁOSPIS

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

ANEKS 1

wy

Zamknij