KOMUNIKAT DLA RODZICÓW
uczniów korzystających z obiadów.

Rodzice, którzy nie wypełnili „Kart zgłoszeń na obiady”
dla dzieci na rok szkolny 2019/2020 proszeni są
o złożenie ich w sekretariacie szkoły.
Druki do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

INFORMACJA
KUCHNIA GOTUJE OBIADY OD 4 WRZEŚNIA 2019r.(środa)

KWOTA OPŁATY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019
wynosi 57,00 zł
Wpłaty należy dokonać w podanej kwocie,
zgłoszone odpisy będą zwracane na koniec każdego miesiąca.

TERMINY WPŁAT
Przelewy bankowe:
Od 2 do 6 września 2019r.
NR KONTA: 92 1020 4391 0000 6702 0187 6747
Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Starzyńskiego 17
35-508 Rzeszów
W tytule: Nazwisko, Imię dziecka oraz klasa.
Gotówka:
2 września 2019r. – godz. 9.00-12.00
3 września 2019r. – godz. 8.00-10.00
(przyjmowana w pokoju 202 piętro II obok świetlicy)

Bloczki obiadowe na podstawie wypełnionych kart zgłoszeniowych uczniowie
otrzymają od wychowawców podczas spotkań na rozpoczęciu roku szkolnego.
Dla klas pierwszych bloczki obiadowe przekazane zostaną wychowawcom w świetlicy.
Regulamin stołówki oraz ważne informacje znajdują sie na stronie internetowej szkoły
oraz na tablicy ogłoszeń obok stołówki.

Intendent: Marta Niemiec tel. 17 7483571

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Warunkiem korzystania ze stołówki od 1 lutego 2019 r. jest złożenie pisemnej deklaracji korzystania z obiadów (jednorazowo na cały rok szkolny).
Bloczki obiadowe intendent przekaże wychowawcom klas na podstawie wypełnionych kart zgłoszeniowych w ostatnich dniach poprzedniego miesiąca.
Wpłaty za obiady należy dokonywać od 1 do 6 dnia miesiąca, którego dotyczą, a nie w miesiącu poprzedzającym. Wpłaty, które wpłyną na konto szkoły wcześniej, będą zwracane na konto rodzica.
Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń stołówki szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
Wpłat należy dokonywać przelewem na konto szkoły
NOWY NUMER 92 1020 4391 0000 6702 0187 6747
lub gotówką w wyznaczonym terminie.
Brak opłaty za posiłki będzie skutkował wykreśleniem ucznia z listy stołujących się, od dnia 1-go następnego miesiąca o czym zostanie poinformowany rodzic. Informację o rezygnacji z obiadów należy zgłosić intendentowi najpóźniej dwa dni przed końcem miesiąca, w którym spożywane są posiłki. Odpisy. Nieobecność ucznia należy zgłosić telefonicznie intendentowi (17 748 3571) najpóźniej dnia poprzedniego. W przeciwnym razie nie będzie można dokonać odliczenia. Odpisów za niewykorzystane obiady w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu, jeśli zostały spełnione ww. warunki. Kwoty odpisu zostaną podane na tablicy ogłoszeń obok stołówki. Karta zgłoszenia i druk rezygnacji umieszczone są na stronie internetowej.
PROSIMY O TERMINOWE ORAZ PRAWIDŁOWE UISZCZANIE OPŁAT ZA OBIADY

Intendent
Marta Niemiec


KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY


KARTA REZYGNACJI UCZNIA Z OBIADÓW

JADŁOSPIS

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

ANEKS 1

wy

Zamknij