INFORMACJA
Kwota opłaty za maj zostanie podana indywidualnie każdemu uczniowi uwzględniając zgłoszone odpisy oraz odpisy za niewykorzystane obiady podczas strajku nauczycieli.

TERMINY WPŁAT

PRZELEW: w dniach 1 do 6 maja 2019 r.
UWAGA: Zmiana numeru konta
NR KONTA 92 1020 4391 0000 6702 0187 6747
Szkoła Podstawowa Nr 25
Ul. Starzyńskiego 17
35-508 Rzeszów
W tytule: Nazwisko, Imię dziecka oraz klasa.

GOTÓWKA
7 maja 2019 r. – godz. 7.30-10.00 oraz 13.00-15.30

Bloczki obiadowe oraz informacje o kwocie wpłaty intendent przekaże wychowawcom klas w dniu 30 kwietnia.
PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH KWOT.
Informacje dotyczące wpłat za obiady można uzyskać pod numerem telefonu 17 7483571.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Warunkiem korzystania ze stołówki od 1 lutego 2019 r. jest złożenie pisemnej deklaracji korzystania z obiadów (jednorazowo na cały rok szkolny).
Bloczki obiadowe intendent przekaże wychowawcom klas na podstawie wypełnionych kart zgłoszeniowych w ostatnich dniach poprzedniego miesiąca.
Wpłaty za obiady należy dokonywać od 1 do 6 dnia miesiąca, którego dotyczą, a nie w miesiącu poprzedzającym. Wpłaty, które wpłyną na konto szkoły wcześniej, będą zwracane na konto rodzica.
Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń stołówki szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
Wpłat należy dokonywać przelewem na konto szkoły
NOWY NUMER 92 1020 4391 0000 6702 0187 6747
lub gotówką w wyznaczonym terminie.
Brak opłaty za posiłki będzie skutkował wykreśleniem ucznia z listy stołujących się, od dnia 1-go następnego miesiąca o czym zostanie poinformowany rodzic. Informację o rezygnacji z obiadów należy zgłosić intendentowi najpóźniej dwa dni przed końcem miesiąca, w którym spożywane są posiłki. Odpisy. Nieobecność ucznia należy zgłosić telefonicznie intendentowi (17 748 3571) najpóźniej dnia poprzedniego. W przeciwnym razie nie będzie można dokonać odliczenia. Odpisów za niewykorzystane obiady w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu, jeśli zostały spełnione ww. warunki. Kwoty odpisu zostaną podane na tablicy ogłoszeń obok stołówki. Karta zgłoszenia i druk rezygnacji umieszczone są na stronie internetowej.
PROSIMY O TERMINOWE ORAZ PRAWIDŁOWE UISZCZANIE OPŁAT ZA OBIADY

Intendent
Marta Niemiec


KARTA ZGŁOSZENIA


KARTA REZYGNACJI Z OBIADÓW

  1. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Cena obiadu dla pracownika szkoły wynosi 5,30zł. Informacja o koszcie obiadów za dany miesiąc umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 
  2. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić intendentowi w stołówce lub  tel.17 7483571, 17 7483562. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. Dokonując płatności przelewem należy kwotę za dany miesiąc pomniejszyć o zgłoszone wcześniej odpisy za obiady. Informacja o odpisach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

Jadłospis

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

ANEKS 1

Zamknij