INFORMACJA
Uczniowie, którzy będą korzystać z posiłków w stołówce w roku szkolnym 2021/2022 zobowiązani są do wypełnienia „KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY” i dostarczenia do wychowawców klas w dniach 1 lub 2 września 2021 r.
Obiady będą wydawane od 6 września 2021. (poniedziałek)
Kwota za obiady za miesiąc WRZESIEŃ wynosi 66,50 zł.
Opłatę za obiady przyjmujemy tylko w formie przelewu na konto bankowe:
92 1020 4391 0000 6702 0187 6747
Szkoła Podstawowa Nr 25  ul. Starzyńskiego 17  35-508 Rzeszów

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, klasę ucznia.

Płatności należy dokonywać od 1 do 6 września.

Harmonogramy obiadów klasy 1-3

Harmonogramy obiadów klasy 4-8

„KARTA ZGŁOSZENIA”

JADŁOSPIS
13-17.09.2021

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI w roku szkolnym 2021/2022.

1.Zapisy
Warunkiem korzystania z obiadów w stołówce jest złożenie pisemnej deklaracji „Karta zgłoszenia” (jednorazowo na cały rok szkolny).
Wypełnioną deklarację należy złożyć u wychowawcy klasy w dniach: 1 lub 2 września 2021 r.
Rodzice uczniów korzystających z dofinansowania przez MOPS dostarczają decyzję o przyznaniu obiadów do sekretariatu szkoły.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy wypełnić druk rezygnacji i złożyć w sekretariacie szkoły, wychowawcy lub intendenta.
2.Obiad
Klasy 1-3 przyprowadza na obiad wychowawca klasy lub wyznaczony opiekun świetlicy w czasie lekcji.
Klasy 4-8 z obiadu korzystają w czasie przerw.
Harmonogram spożywania posiłków dla wszystkich klas będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.
Obiad wydawany jest w godzinach od 11.00-14.15
Do stołówki mogą wchodzić tylko uczniowie zapisani na obiad.
Uczniowie, którzy są nieobecni w danym dniu w szkole nie mogą korzystać z obiadów (należy zgłosić odpis).
Wykaz uczniów zapisanych na obiady dostępny będzie u wychowawców klas oraz intendenta.
3. Płatności
Stawka żywieniowa ( pierwsze i drugie danie) wynosi 3,50zł.
Informacja o kwocie za obiady za dany miesiąc będzie umieszczana na stronie internetowej szkoły( pierwszego dnia miesiąca) .
Opłatę za obiady przyjmujemy tylko w formie przelewu na konto bankowe:
92 1020 4391 0000 6702 0187 6747 W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, klasę ucznia.
Płatności należy dokonywać od 1 do 6 dnia miesiąca, którego dotyczą.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności.
Wpłacamy kwotę podaną w ogłoszeniu nie dokonując odliczeń.
Brak opłaty za posiłki będzie skutkował wykreśleniem ucznia z listy stołujących się, od dnia 1-go następnego miesiąca.
4. Odpisy
Nieobecność ucznia na obiedzie będzie uwzględniona po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym intendentowi.
Odliczenie następuje od kolejnego dnia po zgłoszeniu.
Niezgłoszona nieobecność nie podlega odliczeniu kosztów.
Zgłoszone odliczenia zwracamy na koniec miesiąca na konto rodziców.

W sprawie żywienia prosimy kontaktować się telefonicznie.
Intendent: Marta Niemiec tel.17 748 3571

Procedury dla uczniów podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej w związku z występowaniem COVID-19:
1) Przed wejściem do jadalni znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
2) Uczniowie korzystający z posiłków, przed przyjściem do stołówki szkolnej, myją ręce mydłem albo dezynfekują.
3) Przy stolikach konsumują uczniowie z rówieśnikami z danej klasy.
Obowiązuje zakaz przemieszczenia się między stolikami.
4) Do stołówki mogą wchodzić tylko uczniowie zapisani na obiad
5) Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków.
Obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie grafiku żywieniowego.
6)Do stołówki nie wnosi się plecaków, należy je pozostawić w salach lekcyjnych lub korytarzu przed jadalnią.
7)Przy wejściu do jadalni będzie sprawdzana lista uczniów uprawnionych do spożywania obiadów.
8)Wykaz uczniów zapisanych na obiady znajduje się u wychowawców klas oraz intendenta.
9) Zalecamy, aby podczas pobytu w jadalni uczniowie przebywali w maseczkach, zdejmują je podczas posiłku.

KARTA REZYGNACJI UCZNIA Z OBIADÓW

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

ANEKS 1

ANEKS 2