Konkurs plastyczny ”ABC Społecznej Krucjaty Miłości” według Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Post category:Konkursy

Dyrektor oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 25
im Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału u uczniów klas I-IV
w konkursie plastycznym pt.
„ABC Społecznej Krucjaty Miłości”

Cele konkursu:
• Rozpowszechnianie wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim
• Wzbogacanie treści wychowawczych i religijnych o przesłanie płynące z nauki i postawy Prymasa Tysiąclecia.
• Rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego wyrażania środkami plastycznymi treści zawartych w myślach i słowach wielkiego Polaka.


Regulamin konkursu:
1. Grupa wiekowa: uczniowie klas I-IV.
2. Praca wykonana w technice dowolnej, format A4 lub A3 przedstawiająca jedną wybraną sentencje kard. S. Wyszyńskiego według ABC Społecznej Krucjaty Miłości zawartych poniżej:
– Szanuj każdego człowieka.
– Myśl dobrze o wszystkich- nie myśl źle o nikim.
– Mów zawsze życzliwie o drugich- nie mów źle o bliźnim.
– Rozmawiaj z każdym językiem miłości.
– Przebaczaj wszystko wszystkim.
– Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
– Czynnie współczuj w cierpieniu.
– Pracuj rzetelnie.
– Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
– Módl się za wszystkich.

3. Ocenie podlegać będzie: zgodność z wybranym tematem, estetyka pracy, samodzielność.
4. Każdy uczeń może oddać maksymalnie 2 prace.
5. Praca plastyczna musi posiadać metryczkę o wymiarach 2x5cm doklejoną do prawego dolnego rogu oraz posiadać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, treść sentencji.
6. Prace należy przesyłać w formie zdjęcia lub skanu pracy do organizatora konkursu Jolanty Bojdy na adres mailowy: jolboj.298@edu.erzeszow.pl do dnia 11.05.2020r.
7. Prace laureatów konkursu zostaną opublikowane w Dniu Patrona Szkoły na naszej stronie internetowej oraz na szkolnym portalu Facebook.
8. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy.
9. Wszystkie zgłoszone w konkursie prace pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych.
10. Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody rodzica/prawnego opiekuna na publikację jego wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby konkursu.


Organizator:
Jolanta Bojda