You are currently viewing Informacja od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie – dla rodziców i opiekunów

Informacja od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie – dla rodziców i opiekunów

  • Post category:Pedagog

(fragment) ZARZĄDZENIA NR 6/2020

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie z dnia 05.05.2020

w sprawie wprowadzenia w poradni Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku

z wystąpieniem COVID-19.

…………………..

  1. Zgłaszanie dziecka na wizyty w Poradni.

1)  Wszelkie dokumenty wymagane przez Poradnię należy przekazywać za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub pozostawiać w metalowej skrzynce odbiorczej przy wejściu do poradni.

2) W Poradni nie są przyjmowane osoby, które nie złożyły wniosku i nie umówiły się telefonicznie.

3) Poradnia prowadzi działalność konsultacyjną, diagnostyczną, terapeutyczną telefonicznie, poprzez e-mail, komunikatory i dostępne dla pacjentów strony www.

4) Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.

5) Ponieważ zgodnie z wytycznymi MEN działaniami priorytetowymi Poradni są: wydawanie opinii i orzeczeń oraz terapia, pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWR, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne – zgodnie z analizą specjalistów poradni. Wstrzymane do odwołania są inne formy pracy z dzieckiem i rodzicem, np. zajęcia rozwijające uzdolnienia, warsztaty dla rodziców z wyjątkiem warsztatów prowadzonych z rodzicami on line.

6) Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie od pacjenta w momencie umawiania na wizytę). Ze telefoniczne rozpoznanie przed wizytą odpowiedzialny jest nauczyciel-specjalista diagnozujący.

7) W trakcie telefonicznego umawiania wizyty rodzice są informowani o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody ( na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie. Informację tę przeprowadza nauczyciel-specjalista ustalający termin wizyty.