Z radością informujemy, że w naszej szkole od października do grudnia 2014 r. jest realizowany projekt „W mojej przyjaznej i bezpiecznej szkole”, który wpisuje się w rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” punkt IX. Cel szczegółowy nr 1: Kreowanie zdrowego bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. Z rekomendowanych w tym celu zadań wybrano:

1) prowadzenie zadań integrujących w klasach, w szczególności w klasach początkowych każdego etapu edukacyjnego, oraz w grupach wychowawczych;

2) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami i wychowankami i ich rodzicami, w tym kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Podejmowane w projekcie działania służą budowaniu przyjaznego klimatu i bezpiecznego otoczenia szkoły oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Celem głównym projektu jest zintegrowanie zespołów klasowych i grup wychowawczych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli i wychowawców umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami.

Uczestnikami projektu są uczniowie klas pierwszych i czwartych i 120 wychowanków świetlicy oraz nauczyciele SP 25 w Rzeszowie. Uczniowie wezmą udział w zajęciach integrujących, podczas których rozwiną swoje umiejętności psychologiczne i społeczne umożliwiające im integrację w zespole klasowym, z wychowawcą i w społeczności szkolnej. Nauczyciele wezmą udział w profesjonalnych szkoleniach, podczas których podniosą swoje kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej pozwalające budować zgrane zespoły uczniów i pozytywne relacje z ich rodzicami.

Udział w projekcie ma pomóc dzieciom wzmocnić poczucie własnej wartości, poprawią się ich umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, a w efekcie dzieci będą lepiej  funkcjonowały w społeczności klasowej i szkolnej. Nauczyciele biorący udział w projekcie zwiększą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne. Doposażona baza szkoły i zakupione pomoce dydaktyczne wpłyną na polepszenie jakości pracy szkoły.

Koordynatorem realizacji projektu jest mgr Małgorzata Prucharska.

W zajęciach integrujących biorą udział uczniowie z klas pierwszych, czwartych oraz 120 wychowanków świetlicy. Zajęcia prowadzone są w oparciu o założenia pedagogiki zabawy i pedagogiki cyrku. Prowadzący stosują metody aktywizujące oparte na metodzie KLANZY, dzięki którym dzieci rozwijają swoje umiejętności współpracy w zespołach klasowych. Większe poczucie bezpieczeństwa w klasie, dobra atmosfera w grupie i wzajemne zaufanie pomagają uczniom lepiej funkcjonować w szkole. Dzięki ćwiczeniom sprzyjającym prawidłowej komunikacji, wyrażaniu i kontrolowaniu własnych stanów emocjonalnych oraz przeciwdziałających agresji i przemocy dzieci lepiej współpracują w grupie oraz lepiej radzą sobie z codziennymi szkolnymi trudnościami.

W ramach projektu swoje kompetencje doskonalą również nauczyciele. W dniach 10 listopada 2014 r. i 3 grudnia 2014 r. zorganizowano dla nich dwa profesjonalne szkolenia, podczas których podnosili swoje kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej pozwalające budować zgrane zespoły uczniów i pozytywne relacje z ich rodzicami. Szkolenie dla nauczycieli klas I-III oraz wychowawców świetlicy miało na celu zapoznanie uczestników z konkretnymi ćwiczeniami pozwalającymi budować dobrze współpracujący zespół klasowy. Szkolenie dla nauczycieli z klas IV-VI koncentrowało się wokół przyczyn i mechanizmów tzw. trudnych zachowań uczniów.

Działania projektu są również popularyzowane wśród rodziców uczniów