Szanowni Państwo!

Od października w Szkole Podstawowej nr 25 realizowany jest projekt „Razem w bezpiecznej i przyjaznej szkole” w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W projekcie uczestniczą uczniowie klas pierwszych, trzecich i piątych oraz nauczyciele i rodzice.

Podejmowane w projekcie działania służą budowaniu przyjaznego klimatu i bezpiecznego otoczenia szkoły oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w zakresie budowania zintegrowanych zespołów, wdrażania programów profilaktycznych kształtujących umiejętność rozwiązywania konfliktów, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami oraz wzrost umiejętności nauczycieli i rodziców w sprawnym nadzorowaniu bezpiecznego korzystania przez dzieci z nowoczesnych mediów.

Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach integracyjnych. Rozwijają swoje umiejętności społeczne, uczą się współpracy i współdziałania w grupie tak, aby lepiej poczuć się w zespole klasowym i społeczności szkolnej. Zajęcia dają też możliwości nawiązywania lub wzmocnienia już istniejących więzi z rówieśnikami. W ramach spotkań dzieci ćwiczą w parach lub podgrupach elementy dobrej komunikacji, zwiększają poczucie własnej wartości, odpowiedzialności i samokontroli. Wspólne działanie zmniejszą dystans między uczniami, a to prowadzić będzie do lepszej współpracy w zespole klasowym.

Uczniowie klas trzecich i piątych uczestniczą w zajęciach profilaktycznych. Uczą się wyrażać i rozpoznawać swoje emocje, radzić sobie ze stresem, a także jak rozwiązywać problemy i konflikty z wykorzystaniem elementów mediacji i negocjacji. Dzieci doskonalą swoje umiejętności społeczne, pogłębiają wzajemne zaufanie, rozwijają empatię, uczą się asertywności w relacjach interpersonalnych. Jednocześnie buduje się ich poczucie własnej wartości, a ograniczone zostają zachowania agresywne poprzez zwiększenie odpowiedzialności,  pozytywnej samooceny i samokontroli.

Nauczyciele brali udział w szkoleniach. W ich trakcie podnieśli swoje kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, jak również umiejętności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele i rodzice podczas wykładu edukacyjnego wzmocnili swoje kompetencje wychowawcze w zakresie nadzoru nad bezpiecznym korzystaniem przez dzieci z nowych mediów. Szkolenie dla nauczycieli i rodziców zapoznało uczestników  ze sposobami nadzoru nad bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowych technologii z uwzględnieniem aktów prawnych. Poruszony został problem cyberprzemocy w sieci, uzależnienia od komputera i cyfrowej demencji.

Z działaniami podejmowanymi w związku z realizacją projektu na spotkaniach zapoznani zostali rodzice. Baza szkoły pozyskała nowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne co wpłynie na poprawę jakości pracy szkoły.

 

Koordynator projektu