Uchwała nr 4/ 2022/2023 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 30 stycznia 2023 r.
dotycząca Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2022/2023r.

§1

Przedstawiciele rodziców klas 1-8 w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie zapoznali się z przygotowanym wcześniej Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok szkolny 2022/2023 i nie wnieśli do zaproponowanego programu żadnych uwag.

§2

Program Wychowawczo-Profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska szkolnego oraz ma charakter otwarty i będzie mógł być poddawany modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Kontakt email: radarodzicowsp25@gmail.com

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*******************

 

Uchwała nr 3/ 2022/2023 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 21 września 2022 r.
W sprawie składki na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2022/2023r.

§1

W dniu 21 września 2022 roku ustalono dobrowolną składkę na ksero w wysokości 5 zł dla klas 1- 8 na cały rok.

§2

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele klas (1-8) Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****************

Uchwała nr 2/ 2022/2023 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 21 września 2022 r.
W sprawie składki na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2022/2023r.

§1

W dniu 21 września 2022 roku ustalono dobrowolną składkę na Radę Rodziców w wysokości 20 zł – na cały rok – od każdego ucznia SP nr 25 w Rzeszowie.

§2

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele klas (1-8) Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*************

Uchwała nr 1/ 2022/2023 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 21 września 2022 r.
W sprawie wyborów do Zarządu Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

§1

W dniu 21 września 2022 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców.

Zostało wybrane Prezydium Rady na rok 2022/2023
w składzie:

Urszula Sobol – przewodnicząca
Jolanta Kwiatkowski – zastępca przewodniczącej
Beata Lewicka 
Piotr Kłęk
Paweł Brzeziński

Kontakt email: radarodzicowsp25@gmail.com

§2

W spotkaniu i głosowaniu wzięli udział przedstawiciele klas (od 1 do 8)
 Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie