Uchwała nr 4/ 2023/2024 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 29 września 2023 r.
dotycząca Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2023/2024r.

§1
Przedstawiciele rodziców klas 1-8 w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie zapoznali się z przygotowanym wcześniej Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok szkolny 2023/2024 i nie wnieśli do zaproponowanego programu żadnych uwag.
§2
Program Wychowawczo-Profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska szkolnego oraz ma charakter otwarty i będzie mógł być poddawany modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 3/ 2023/2024 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 20 września 2023 r.
W sprawie składki na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2023/2024r.

 

 

§1
W dniu 20 września 2023 roku ustalono dobrowolną składkę na ksero w wysokości 5 zł dla klas 1- 8 na pierwsze półrocze.

§2
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele klas (1-8) Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***************************************************************

 

Uchwała nr 2/ 2023/2024 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 20 września 2023 r.
W sprawie składki na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2023/2024r.

 

§1
W dniu 20 września 2023 roku ustalono dobrowolną składkę na Radę Rodziców w wysokości 20 zł – na cały rok – od każdego ucznia SP nr 25 w Rzeszowie.

§2
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele klas (1-8) Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***************************************************************

 

Uchwała nr 1/ 2023/2024 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 20 września 2023 r.
W sprawie wyborów do Zarządu Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

 

 

§1

W dniu 20 września 2023 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców.

Zostało wybrane Prezydium Rady na rok 2023/2024
w składzie:

Urszula Sobol – przewodnicząca

Beata Lewicka – z-ca przewodniczącej

Piotr Kłęk

Paweł Brzeziński

Mateusz Maciejczyk

Kontakt email:radarodzicow@sp25.resman.pl
 

§ 2

W spotkaniu i głosowaniu wzięli udział przedstawiciele 40 klas
(od 1 do 8)
 Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

*****

Uchwały Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
dotycząca Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2022/2023r.

*****

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie