Program Erasmus+ 2016/2017

Projekt pt.„Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej” w ramach Akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+ będzie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. W projekcie zakłada się udział ośmiu (8) nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie w profesjonalnym dwunastodniowym kursie językowo-metodycznym „Creative Teaching in the Primary Classroom” prowadzonym przez the Lake School of English Oxford w Wielkiej Brytanii. Po udziale w mobilności nauczyciele podejmą innowacje pedagogiczne w zakresie nauczania dwujęzycznego w szkole podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania skutecznych metod nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach 4 – 6. Nauczyciele zapoznają się z innowacyjnymi i kreatywnymi metodami i formami nauczania języka angielskiego, a następnie wprowadzą je podczas zajęć na swoich przedmiotach. Poszerzą swoje umiejętności językowe oraz kompetencje wychowawcze. Wszyscy nauczyciele uczestniczący w mobilności posiadają komunikatywną lub bardziej zaawansowaną znajomość języka angielskiego potwierdzoną stosownymi zaświadczeniami lub certyfikatami, posiadają uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów w szkole podstawowej (język angielski, edukacja wczesnoszkolna, język polski, przyroda, informatyka, historia, język rosyjski), potrafią posługiwać się w swojej pracy nowoczesnymi technikami cyfrowymi (TIK) i ukończyli w tym kierunku przydatne warsztaty kursy lub studia podyplomowe. W ramach projektu nauczyciele wezmą udział w profesjonalnym kursie językowo-metodycznym w Wielkiej Brytanii. Po udziale w mobilności opracują materiały edukacyjne dla uczniów, scenariusze lekcji oraz wdrożą innowacje pedagogiczne w zakresie nauczania dwujęzycznego w szkole. Rezultatami projektu będzie poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego i prowadzenia edukacji dwujęzycznej w szkole podstawowej, wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych nauczycieli, opracowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów. Korzyści długoterminowe zakładają prowadzenie nauczania dwujęzycznego dla zespołu klasowego przez trzy lata. Opracowane innowacje i materiały edukacyjne będą stanowiły przykład dobrej praktyki dla innych nauczycieli szkoły i lokalnego środowiska. Realizacja projektu wzmocni ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

Opracowanie: mgr Anna Hadała, mgr Joanna Rachańska

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt pt. „Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej” w ramach Akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+ został zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Celem projektu było wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania skutecznych metod nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach 4-6. Nauczyciele zapoznali się z innowacyjnymi i kreatywnymi metodami i formami nauczania języka angielskiego. Poszerzyli swoje umiejętności językowe oraz kompetencje wychowawcze. W projekcie wzięło udział ośmiu (8) nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Wzięli udział w profesjonalnym dwunastodniowym kursie językowo-metodycznym „Creative Teaching in the Primary Classroom” prowadzonym przez the Lake School of English Oxford w Wielkiej Brytanii w terminie 1-12.08.2016. Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy projektu posiadali uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów w szkole podstawowej (język angielski, edukacja wczesnoszkolna, język polski, przyroda, informatyka, historia, język rosyjski), potrafili posługiwać się nowoczesnymi technikami cyfrowymi TIK i ukończyli w tym kierunku przydatne kursy lub studia podyplomowe. Każdy z ośmiu nauczycieli posiadał znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym lub średnio zaawansowanym potwierdzoną stosownymi certyfikatami i zaświadczeniami. Po działaniach przygotowujących do pracy nad projektem i jego opracowaniu, wypełnieniu wniosku oraz zaakceptowaniu go do realizacji przez Narodową Agencję powołano osoby koordynujące projekt (mgr Joanna Rachańska i mgr Anna Hadała) i osobę odpowiedzialną za obsługę finansowo księgową. W czerwcu i lipcu 2016 roku zrealizowano działania przygotowawcze dla uczestników mobilności (przeprowadzono nabór uczestników, dokonano kwalifikacji ośmiu nauczycieli do udziału w mobilności, zorganizowano dwutygodniowy kurs języka angielskiego dla uczestników mobilności). Kolejnym działaniem było zorganizowanie wyjazdu i pobytu w The Lake School of English w Oksfordzie. Podczas udziału nauczycieli w kursie w Wielkiej Brytanii ich postępy były monitorowane przez osoby prowadzące warsztaty i szkolenia oraz koordynatora wyznaczonego przez angielską szkołę. Dowodami są pozostające w dokumentacji The Lake School of English listy obecności, ankiety ewaluacyjne, dzienniki zajęć z kursu, zaliczone samodzielne prace projektowe.

„Zdjęcia z zajęć metodycznych podczas kursu i wycieczek edukacyjnych do Londynu i na Wyspę Wight”

 

Londyn

Oxford

Wyspa Wright

Zajęcia metodyczne

W roku szkolnym 2016/2017 czterech uczestników mobilności zrealizowało innowacje pedagogiczne (mgr Anna Hadała, mgr Kamila Lew, mgr Joanna Rachańska, mgr Dorota Kozioł) w zakresie nauczania dwujęzycznego w szkole podstawowej. Innowacje zostały zgłoszone Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Potwierdzenie stanowią dokumenty i sprawozdania odzwierciedlające prowadzenie innowacji w zakresie nauczania dwujęzycznego („E-angielski – Nauczanie języka angielskiego za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych”, „W zjednoczonym królestwie języka angielskiego i języka polskiego”, „Aktywność muzyczno-ruchowa jako forma rozbudzania wrażliwości twórczej”). Pozostali uczestnicy mobilności (mgr Bożena Zięba, mgr Elżbieta Pietrusiak, mgr Elżbieta Gwardecka, mgr Anna Niemiec) zrealizowali zajęcia dwujęzyczne w zakresie swoich przedmiotów (edukacja wczesnoszkolna, przyroda, matematyka). Regularnie upowszechniano wiedzę o projekcie wśród społeczności szkolnej i lokalnej (informacje na radach pedagogicznych, wywiadówkach, szkolnej stronie internetowej, podczas warsztatów organizowanych przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Dni Otwarte Funduszy Europejskich w maju 2017).

„Popularyzacja projektu w czasie konferencji zorganizowanej przez PCEN w Rzeszowie (grudzień 2017)”

Ewaluacja działań w projekcie była prowadzona na bieżąco w czasie trwania projektu. Z wywiadów z uczestnikami mobilności oraz uczniami biorącymi udział w zajęciach dwujęzycznych wynika, że wszyscy byli zadowoleni z udziału w projekcie i wyrażali chęć kontynuowania podjętych działań. Od września 2017 roku zaplanowano wprowadzanie edukacji dwujęzycznej w wybranych oddziałach klas piątych. Edukacja dwujęzyczna będzie dotyczyła wybranych dziedzin zawodowych, mających wpływ na podjęcie decyzji o wyborze zawodu (lotnictwo, ekonomia, prawo, medycyna, informatyka i programowanie). Wybrane dziedziny związane są z zapotrzebowaniem i kierunkami rozwoju regionu podkarpackiego (np. sektor innowacji lotniczych). Wobec wdrażanej reformy edukacji wypracowane przez uczestników projektu kreatywne i nowoczesne metody pracy mogą być elastycznie wykorzystane również w klasach siódmych i ósmych nowej szkoły podstawowej. Udział w projekcie zainicjował utworzeniem w szkole nowoczesnego zespołu nauczycieli korzystającego z europejskich rozwiązań edukacyjnych. Szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną poprzez wprowadzenie nauczania dwujęzycznego. Uczestnicy mobilności dzięki zdobytym umiejętnościom podczas udziału w kursie wzmocnili swoje oddziaływanie na integrowanie zespołów klasowych, w których znajdują się dzieci z różnych środowisk kulturowych. Z wywiadów z rodzicami wynika, że 91% rodziców zdecydowanie cieszy się z wprowadzenia zajęć dwujęzycznych. Nauczyciele podczas kursu w Oksfordzie współpracowali z pedagogami z wielu krajów europejskich, dzięki czemu nabrali pewności w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej i zwiększyli swoją motywację do podejmowania takich działań.