Deklaracja Dostępności

Informacje wstępne 

Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp-25.erzeszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://bip.erzeszow.pl/162-szkola-podstawowa-nr-25.html
Data publikacji strony internetowej:   2017-09-01
Data ostatniej dużej aktualizacji:   2022-03-28 ( mniejsze aktualizacje wykonywane są na bieżąco )

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono:   2020-09-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu.

Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki – skróty prowadzące do:
• treści,
• wyszukiwarki serwisu,
• kontaktu,
• deklaracji dostępności.

Na pozostałych podstronach zostały umieszczone skróty prowadzące do:

 • strony głównej
 • ePUAP
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Deklaracja Dostępności
 • Kontakt
 • BIP

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach SP25 Rzeszów znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie SP25 Rzeszów do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych będą systematycznie dodawane napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronie sp-25.rzeszow.pl muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność strony, jednak jeżeli były by zauważone błędy, pojawiły by się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić stronę SP25 Rzeszów – prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@sp25.resman.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@sp25.resman.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna 

 • Możliwość zejścia pracownika przed budynek do osoby niepełnosprawnej.
 • Szkoła posiada parking – brak miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak innych dostępności architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak przystosowania WC dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak innych dostępności architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie dla niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Dostępny podjazd (wejście) dla osób niepełnosprawnych od strony pływalni Muszelka oraz podjazd wewnętrzny łączący wszystkie segmenty szkoły na poziomie parteru.