Szkoła uczestniczyła w realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.

Projekt objął wsparciem  137 uczniów i uczennic naszej szkoły.

Analiza ocen opisowych oraz opinii o uczniach przygotowanych przez prowadzących zajęcia oraz wychowawców klas pokazała, że założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli:

Dodatkowo baza dydaktyczna szkoły została doposażona w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

 

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I – III RZESZOWSKICH SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

PROJEKT ZAKOŃCZONO

Projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 30 września 2013 r. zakończyła się realizacja projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych.

Projekt objął  wsparciem 3112 uczniów i uczennic uczęszczających do 24 szkół podstawowych.

W naszej szkole objętych projektem  zostało 137 uczniów.

 

Z 6 form wsparcia, które zakładał projekt w Szkole Podstawowej nr 25 wybrano następujące:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju  mowy
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych.

 

Do projektu trafiły dzieci po przeprowadzeniu diagnozy przez wychowawców poszczególnych klas we wrześniu 2011 i 2012 roku.

Analiza ocen opisowych oraz opinii o uczniach przygotowanych przez prowadzących zajęcia oraz wychowawców klas/pedagoga szkolnego pokazała, że założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte.

W ramach projektu szkoła została doposażona w zestaw pomocy do prowadzenia poszczególnych zajęć.  Były one systematycznie wykorzystywane podczas realizacji projektu.

Po zakończeniu projektu pomoce będą nadal używane do różnorodnych zajęć i zabaw z uczniami.

Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani mgr Jolant Pyziak