You are currently viewing KONKURS z informatyki „Świąteczna TAPETA” X edycja

KONKURS z informatyki „Świąteczna TAPETA” X edycja

 • Post category:Konkursy

KONKURS z informatyki
„Świąteczna TAPETA”
X edycja

 

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Cele konkursu:

 1. Poznanie  różnych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 2. Budzenie szacunku dla kultury i tradycji własnego narodu.
 3. Rozwijanie kreatywności uczniów.
 4. Wspieranie uzdolnień uczniów.
 5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
 6. Pobudzanie twórczego myślenia.
 7. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 

REGULAMIN:

Uczniowie wykonują pracę graficzną:

– według własnego pomysłu,
– samodzielnie w edytorze grafiki Paint,
– można wzbogacić pracę o inne, korespondujące z tematem elementy np. teksty, wiersze, cytaty, itp.
– rozmiar pracy: 800 X 600 pikseli

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

Kryteria oceny:
Prawidłowość wykonania zadania, pomysłowość, oryginalność, wkład pracy, estetyka.

Termin:
– prace należy składać do 15 grudnia 2021 roku
wszelkich szczegółowych informacji udziela i prace zbiera pan Rafał Kochański

Prace należy przesłać mailem na adres rafkoc.831@edu.erzeszow.pl, w temacie proszę wpisać: Świąteczna Tapeta, a w treści wiadomości: imię i nazwisko autora, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.12.2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.sp-25.rzeszow.pl

Wszystkie prace pozostają własnością szkoły i nie będą zwracane.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania oraz wykorzystania prac
z podaniem nazwiska autora w celach promocyjnych.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły i fecebooku.

Koordynator konkursu Rafał Kochański
e-mail: rafkoc.831@edu.erzeszow.pl