REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!!!

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w szkole w okresie pandemii Informacja dla rodziców.

Drodzy Rodzice!

W związku Z obecną sytuacją epidemiologiczną podjęliśmy szereg działań organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Zalecamy, aby podczas pobytu w tzw. przestrzeni wspólnej (szatnie, toalety, korytarze)uczniowie zakładali maseczki.
3. Uczniowie każdej klasy uczą się w jednej wyznaczonej sali, w której przebywają pod opieką nauczyciela.
4. Uczniowie nie wychodzą na przerwy na korytarz wg. dzwonków – to nauczyciele decydują o wyjściu na przerwę i wietrzeniu sal.
5. W czasie przerwy na korytarzu przebywa jednorazowo tylko jedna klasa.
6. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej według harmonogramu. Uczniowie zostaną zapoznani z harmonogramem posiłków w pierwszych dniach nauki przez wychowawców klas (stołówka rozpoczyna wydawanie posiłków od 4 września).
7. Rodzice uczniów nie mogą bez ważnej potrzeby wchodzić na teren szkoły.
W razie konieczności może to nastąpić po telefonicznym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły, bądź telefonicznym uzgodnieniu z nauczycielem.
Na uzgodnione spotkanie rodzic wchodzi wejściem głównym z zachowaniem wymogów sanitarnych – w maseczce, bądź przyłbicy, po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach i oczekuje na nauczyciela przy wejściu do sekretariatu szkoły.
8. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej rozdzieleni są na 4 sale.
9. W związku z ograniczeniem pobytu rodziców na terenie szkoły dzieci z klas pierwszych odbierane są przez opiekuna świetlicy w szatni szkolnej.

Dzieci z klas 2 – 3 i starsze udają się na świetlicę samodzielnie .

10. Rodzic zgłasza chęć odbioru dziecka pracownikowi w szatki szkolnej.
11. Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły poza wyznaczonymi godzinami zajęć – mogą przyjąć do szkoły maksymalnie na 10 min. przed rozpoczęciem lekcji. Po ich zakończeniu niezwłocznie udają się do domu.
12. W każdej sali zapewnia się płyn do dezynfekcji. W toaletach znajduje się mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe.
13. Dla uczniów z podejrzeniem infekcji wydzielono pomieszczenie służące izolacji.
14. W szkole działa gabinet higieny szkolnej.
15. Żadne osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły. W razie absolutnej konieczności, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, należy wchodzić głównym wejściem i kierować się do sekretariatu szkoły.

Dyrektor szkoły, Bożena Zięba

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w szkole w okresie pandemii Informacja dla uczniów

Drodzy Uczniowie! W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszej szkole obowiązywać będzie Was szereg zasad, których przestrzeganie jest konieczne. Zasady zostały zaplanowane z myślą o Waszym bezpieczeństwie.

1. Uczeń może uczęszczać do szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Do szkoły uczeń może przyjść najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. Odstępstwem od tej reguły jest rozpoczynanie lekcji o 7:55, wówczas najwcześniej uczeń może pojawić się w szkole o 7:50. Wejście odbywa się tylko poprzez drzwi ze strony szatni właściwej dla danej klasy.
3. Uczeń natychmiast po przebraniu butów i odwieszeniu odzienia wierzchniego w szatni udaje się do sali w której rozpoczyna lekcje (nie czeka na dzwonek).
4. Po każdym wejściu do szkoły oraz sali lekcyjnej należy zdezynfekować ręce. Należy myć ręce tak często, na ile jest to możliwe. W tym między innymi – szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed spożywaniem posiłku, po dotykaniu balustrad. Czas skutecznego mycia rąk z użyciem mydła i ciepłej wody to 30 sekund.
5. Uczeń przebywa podczas wszystkich zajęć w sali wyznaczonej dla jego klasy. Wyjątek stanowią lekcje wychowania fizycznego oraz informatyki (wówczas pod opieką nauczyciela, grupa udaje się do właściwej sali/we właściwe miejsce).
6. Przerwy podczas lekcji wyznacza tylko i wyłącznie nauczyciel prowadzący lekcję z daną klasą. Nauczyciel decyduje także o wietrzeniu sali. Nie ma możliwości wychodzenia na przerwy przez różne klasy w jednym momencie. Podczas przerwy na danym korytarzu może znajdować się tylko jedna klasa. 7. Zaleca się, aby w częściach wspólnych szkoły zakładać na twarz maseczki, tak aby zasłonięte były usta i nos. Sytuacja ta dotyczy m.in. przechodzenia przez korytarze, przewiązkę, korzystania z szatni oraz innych miejsc wspólnych w szkole w których może nastąpić kontakt uczniów z osobami spoza klasy.
8. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania i korzystania tylko z własnych przedmiotów potrzebnych mu w szkole (np. przybory typu- piórnik wraz z zawartością, zeszyty, książki, akcesoria plastyczne, drugie śniadanie, napoje). Obowiązuje bezwzględny zakaz pożyczania lub przekazywania sobie jakichkolwiek przedmiotów, dotyczy to również częstowania żywnością i napojami.
9. Zgodnie z aktualnymi możliwościami uczeń powinien przestrzegać odstępów w kontaktach z innymi osobami (minimum 1,5 metra od drugiej osoby z którą np. rozmawia).
10. W sytuacji kichnięcia lub kaszlu należy zrobić to w zgięty łokieć i umyć ręce. W sytuacji czyszczenia nosa należy zrobić to we własną chusteczkę higieniczną którą należy wyrzucić do kosza i umyć ręce.
11. Korzystanie ze stołówki szkolnej odbywa się tylko według określonego przez szkołę harmonogramu. Uczniowie zostaną zapoznani z harmonogramem posiłków w pierwszych dniach nauki przez wychowawców klas.
12. Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły poza wyznaczonymi godzinami zajęć. Po zakończeniu zajęć uczniowie niezwłocznie udają się do domu. Obowiązuje zakaz przebywania w szkole po zakończonych zajęciach.
13. W każdej sali zapewnia się płyn do dezynfekcji. W toaletach znajduje się mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe.
14. Należy unikać dotykania oczu, ust i nosa.
15. W sytuacji złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi.

Zasady bezpieczeństwa dla uczniów podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej w związku z występowaniem COVID-19:

1. Przed wejściem do jadalni znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 2. Uczniowie korzystający z posiłków, przed przyjściem do stołówki szkolnej, myją ręce mydłem albo dezynfekują. 3. Przy stolikach konsumują uczniowie z rówieśnikami z danej klasy. Obowiązuje zakaz przemieszczenia się między stolikami. 4. Do stołówki mogą wchodzić tylko uczniowie zapisani na obiad 5. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków. Obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie grafiku żywieniowego. 6. Do stołówki nie wnosi się plecaków, należy je pozostawić w salach lekcyjnych lub korytarzu przed jadalnią. 7. Przy wejściu do jadalni będzie sprawdzana lista uczniów uprawnionych do spożywania obiadów. 8. Wykaz uczniów zapisanych na obiady znajduje się u wychowawców klas oraz intendenta. 9. Zalecamy, aby podczas pobytu w jadalni uczniowie przebywali w maseczkach, zdejmują je podczas posiłku.

Z poważaniem dyrektor szkoły Bożena Zięba

Aneks do regulaminu biblioteki w Szkole Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

dotyczący procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie epidemii COVID-19

*****

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID – 19

 1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej, i w wcześniej określonych salach. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 3. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych wychowawca klasy, nauczyciel odprowadza uczniów do świetlicy szkolnej.
 4. Po wejściu do świetlicy uczniowie dezynfekują ręce płynem do tego przeznaczonym oraz zajmują miejsca wcześniej ustalone przez wychowawców świetlicy.
 5. Wychowankowie pracują w wyznaczonych strefach oraz w miarę możliwości przy stolikach w stałych miejscach. Sale będą podzielone na strefy – określone miejsca dla każdej grupy klasowej. Staramy zachowywać bezpieczny dystans a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, zachowując reżim sanitarny.
 7. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy.
 8. Należy zwracać uczniom uwagę na regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcję, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, po powrocie z zabaw na świeżym powietrzu.
 9. W salach świetlicowych mogą pozostać jedynie takie zabawki, wyposażenie i sprzęt, który można zdezynfekować.
 10. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci do świetlicy.
 11. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach.
 12. Podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych i nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami.
 13. Uczniowie są przyprowadzani i odbierani ze świetlicy wyłącznie przez osoby zdrowe. .

14.Dziecko odbierane jest ze świetlicy w drzwiach wejściowych do szkoły przez osobę do tego upoważnioną.

 1. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – wychowawcy świetlicy po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie.
 2. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów COVID-19 (np. gorączka, kaszel, duszności) uczeń jest izolowany w odrębnym pomieszczeniu, wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych.

******