You are currently viewing Konkurs literacki „Zapiski ucznia z czasów dobrowolnej izolacji”

Konkurs literacki „Zapiski ucznia z czasów dobrowolnej izolacji”

  • Post category:Biblioteka

Konkurs literacki „Zapiski ucznia z czasów dobrowolnej izolacji”

Na czas pandemii i pozostania w domach, biblioteka szkolna proponuje wszystkim czytelnikom zabawę. Nie marnujcie czasu podczas izolacji domowej. Łapcie za klawiatury i pióra. I opisujcie jak zmieniło się Wasze życie w czasie pandemii. Piszcie w dowolnej formie o swoich odczuciach, wrażeniach, obawach i nadziejach związanych z zaistniałą sytuacją, o dniu zwyczajnym z czasu, kiedy przyszło nam zostawać w domach. Stwórzmy wspólnie swoistego rodzaju relację.

Serdecznie zapraszamy.

Regulamin Konkursu Literackiego „Zapiski ucznia z czasów dobrowolnej izolacji”

I. USTALENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

2. Cele konkursu:

a. propagowanie twórczości literackiej uczniów,

b. rozwijanie umiejętności literackich,

c. uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,

d. organizowanie czasu wolnego uczniom.

3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły (w zakładce Biblioteka).

4. Przesłanie prac równoznaczne jest ze zgodą na ich publikację.

II. TERMIN:

1. Termin trwania konkursu: 10 kwietnia – 30 kwietnia 2020 r. (termin może ulec przedłużeniu).

III. ZASADY KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły.

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

I kategoria: klasy I – III

II kategoria: klasy IV – VIII

4. Prace nie powinny być dłuższe niż 2 strony formatu A4.

5. Autor powinien podpisać swoją pracę: imię, nazwisko, klasa.

6. Do konkursu przyjmowane są prace: a. pisane prozą, w formie powieści, opowiadania, noweli, pamiętnika, baśni lub bajki; b. dotąd niepublikowane,

7. Każdy z uczestników może dostarczyć maksymalnie dwie prace.

8. Konkurs jest jednoetapowy.

9. Prace przechodzą na własność organizatorów.

III. DOSTARCZANIE PRAC

1. Prace konkursowe (w pliku WORD lub zdjęcia prac pisanych ręcznie – format JPEG) należy przesłać na adres: biblioteka@sp25.resman.pl

IV. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Twórczy charakter pracy;

2. Bogactwo języka;

3. Poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.

VI. NAGRODY

1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych.