You are currently viewing KONKURS z informatyki „Świąteczna TAPETA” XI edycja

KONKURS z informatyki „Świąteczna TAPETA” XI edycja

  • Post category:Konkursy

KONKURS z informatyki
„Świąteczna TAPETA”
XI edycja

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Cele konkursu:

Poznanie różnych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
Budzenie szacunku dla kultury i tradycji własnego narodu.
Rozwijanie kreatywności uczniów.
Wspieranie uzdolnień uczniów.
Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
Pobudzanie twórczego myślenia.
Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

REGULAMIN:
Uczniowie wykonują pracę graficzną:

– według własnego pomysłu,
– samodzielnie w edytorze grafiki Paint,
– można wzbogacić pracę o inne, korespondujące z tematem elementy np. teksty, wiersze, cytaty, itp.
– rozmiar pracy: 800 X 600 pikseli

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

Kryteria oceny:
Prawidłowość wykonania zadania, pomysłowość, oryginalność, wkład pracy, estetyka.

Termin:
– prace należy składać do 20 grudnia 2022 roku
– wszelkich szczegółowych informacji udziela i prace zbiera pan Rafał Kochański

Prace należy przesłać mailem na adres rafkoc.831@edu.erzeszow.pl, w temacie proszę wpisać: Świąteczna Tapeta, a w treści wiadomości: imię i nazwisko autora, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21.12.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.sp-25.rzeszow.pl

Wszystkie prace pozostają własnością szkoły i nie będą zwracane.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania oraz wykorzystania prac
z podaniem nazwiska autora w celach promocyjnych.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły i fecebooku.

Koordynator konkursu Rafał Kochański
e-mail: rafkoc.831@edu.erzeszow.pl