KONKURS – zajęcia techniczne „Świąteczna kartka”

  • Post category:Konkursy

KONKURS – zajęcia techniczne
„Świąteczna kartka”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

1. Cele konkursu:
a. Poznanie różnych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
b. Budzenie szacunku dla kultury i tradycji własnego narodu.
c. Propagowanie różnorodnych technik wykonania pracy.
d. Doskonalenie sprawności manualnej.
e. Rozwijanie kreatywności uczniów.
f. Wspieranie uzdolnień uczniów.
g. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
h. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

2. Zasady uczestnictwa:
• Konkurs skierowany jest do uczniów SP 25 w Rzeszowie, klas IV – VI.
• Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
• Praca powinna być indywidualna i samodzielna.
• Forma pracy:
– karnet, wielkość 148×210, (format A4 złożony na pół)
– technika – kartka trójwymiarowa z zastosowaniem np. origami
– każda praca powinna posiadać metryczkę (czcionka Arial, wielkość 9),
– imię i nazwisko autora
– klasa
W/w informacje powinny być przypięte zszywaczem biurowym z przodu pracy, w dolnym lewym rogu.

3. Kryteria oceniania:
• samodzielność,
• nie korzystanie z gotowych elementów,
• zgodność formy i treści z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,
• oryginalność,
• technika wykonania.

4. Termin składania prac upływa z dniem 19 grudnia 2019 r.
5. Prace konkursowe należy oddać nauczycielowi zajęć technicznych w sali nr 12.
6. Prace stają się własnością organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania oraz wykorzystania prac z podaniem nazwiska autora w celach promocyjnych.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia 2019 r.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.sp-25.rzeszow.pl

Koordynator konkursu Justyna Roj-Hass
Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy oryginalnych pomysłów i sukcesów!