You are currently viewing Konkurs poetycko – fotograficzny

Konkurs poetycko – fotograficzny

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie polegającym na ułożeniu prostego, krótkiego wierszyka z tytułów książek, które znajdują się w Waszych domowych księgozbiorach.

Cele konkursu:

– rozbudzanie umiejętności twórczych uczniów;

– popularyzowanie czytelnictwa;

– rozwijanie poczucia estetyki;

– doskonalenie umiejętności fotograficznych.

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
  2. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu wierszyka z tytułów książek, które znajdują się w Waszych domowych księgozbiorach.
  3. Każdy autor może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:

    Grupa I – uczniowie klas 1-4

    Grupa II – uczniowie klas 5-8

5. Ocenie podlegać będą:

– oryginalność;

– poprawność językowa;

– pomysłowość i kreatywność;

– walory estetyczne.

6. Zdjęcia należy zapisać w formacie JPG i przesłać e–mailem na adres biblioteka@sp25.resman.pl lub na e-maile Office nauczycieli bibliotekarzy. Każda wiadomość, oprócz zdjęcia, imienia i nazwiska autora i klasy powinna posiadać zapisany tekst stworzonego wierszyka.

7. Do zdjęcia należy dołączyć zgodę rodziców bądź opiekunów (znajduje się pod regulaminem) na udział w konkursie dzieci. Należy przesłać ją zeskanowaną wraz z pracą.

8. Konkurs trwa od 22 lutego do 22 marca 2021 r.

9. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystywanie nadesłanych prac – zostaną one zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 24 marca 2021 r.

11. Zwycięzcy nagrodzeni zostaną dyplomami i uwagami pozytywnymi.

Organizatorzy:

Anna Domin

Dagmara Mazur

Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………………… ucznia klasy ……………. w konkursie, organizowanym przez bibliotekę szkolną w dniach 22 luty – 22 marca 2021 r. oraz na opublikowanie imienia, nazwiska i pracy syna/córki na stronie internetowej szkoły w zakładce „Biblioteka” (lista zwycięzców). Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu.

…………………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego