You are currently viewing Działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej

Działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej

Działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

 

NAUCZYCIELE

Na podstawie rozpoznanych przez wychowawców potrzeb po powrocie uczniów do szkoły, ustala się, iż główne obszary, w jakich należy podejmować pracę podczas odbywania wszystkich zajęć edukacyjnych, to:

 

 • Regularne pogadanki i rozmowy – wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych dotyczące motywacji, budowania relacji, eliminowania lęku, radzenia sobie z trudnymi emocjami, udzielanie wsparcia co do rozpoznanych potrzeb.
 • Przypominanie zasad i obowiązków dotyczących uczniów na terenie szkoły.
 • Przeznaczanie części lekcji na integrację zespołów klasowych poprzez np. pracę projektową, pracę w grupach.
 • Wykorzystywanie gier i zabaw mających na celu integrację zespołów klasowych.
 • Możliwie częste organizowanie wyjść, spacerów, spędzanie wspólnego czasu na świeżym powietrzu.
 • Dostrzeganie i podejmowanie działań w sytuacji trudności w koncentracji uwagi, mające na celu wsparcie uczniów w procesie edukacji.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, zachęcanie do aktywności fizycznej, profilaktyka zdrowia psychicznego. Działania mające na celu zmniejszanie nasilenia korzystania z Internetu, komputera, telefonów itp.
 • Realizacja działań dostosowanych do potrzeb konkretnych klas.

 

UCZNIOWIE

 1. Obserwacja uczniów, procesów w grupie klasowej oraz indywidualnych potrzeb każdego ucznia.
 2. Na podstawie zaobserwowanych trudności dostosowanie oddziaływań grupowych oraz indywidualnych.
 3. Rozwijanie relacji interpersonalnych: nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń poprzez:
 4. częste kontakty i rozmowy z nauczycieli/pedagogów z uczniami,
 5. objęcie wsparciem osób nieśmiałych, wycofanych.
 6. Konsultacje z pedagogiem szkolnym dla uczniów w godzinach dyżuru w szkole.

 

RODZICE

 1. Kontakty wychowawców z rodzicami, rozmowy nt. potrzeb, niepokojów, obaw uczniów w związku z powrotem do szkoły
 2. Współpraca z rodzicami w zakresie pomocy udzielanej uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
 3. Konsultacje pedagoga szkolnego dla rodziców w godzinach dyżuru w szkole.