You are currently viewing KONKURS  z informatyki „Świąteczna TAPETA” 2023

KONKURS  z informatyki „Świąteczna TAPETA” 2023

KONKURS 
z informatyki
„Świąteczna TAPETA”
XII edycja
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie
Cele konkursu:
1. Poznanie  różnych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
2. Budzenie szacunku dla kultury i tradycji własnego narodu.
3. Rozwijanie kreatywności uczniów.
4. Wspieranie uzdolnień uczniów.
5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
6. Pobudzanie twórczego myślenia.
7. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
REGULAMIN:
1. Uczniowie wykonują pracę graficzną:
1) według własnego pomysłu,
2) samodzielnie w edytorze grafiki Paint,
3) można wzbogacić pracę o inne, korespondujące z tematem elementy np. teksty, wiersze, cytaty, itp.
4) rozmiar pracy: 800 X 600 pikseli
2. Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej nr 25 w Rzeszowie.
3. Kryteria oceny:
Prawidłowość wykonania zadania, pomysłowość, oryginalność, wkład pracy, estetyka.
4. Termin:
– prace należy składać do 18 grudnia 2023 roku
– wszelkich szczegółowych informacji udziela i prace zbiera:
pan Rafał Kochański
5. Prace należy przesłać mailem na adres rafkoc.831@edu.erzeszow.pl, w treści temacie proszę wpisać: Świąteczna Tapeta, a w treści wiadomości:  imię i nazwisko autora, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.12.2023 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.sp-25.rzeszow.pl
7. Wszystkie prace pozostają własnością szkoły i nie będą zwracane.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania oraz wykorzystania prac
z podaniem nazwiska autora w celach promocyjnych.
8. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły i fecebooku.
Koordynator konkursu Rafał Kochański
e-mail: rafkoc.831@edu.erzeszow.pl